select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Degimo procesų laboratorija (13)
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Plazminių technologijų laboratorija (15)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Hidrologijos laboratorija (33)
Informacija
   spausdinti

Mokslo padaliniai / Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)

Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)

 

Laboratorijos vadovas

Nerijus Pedišius, Dr.
(Technologijos mokslai)

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

Tel.: 8-37-401863
Faks.: 8-37-351271
Nerijus.Pedisius


Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija

Tyrimų apimtis

Efektyvaus atsinaujinančių energijos išteklių (AEI) naudojimo procesai ir technologijos bei aplinkos taršos mažinimas
 • kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro fizikinės ir šiluminės savybės;
 • kuro paruošimo metodai ir naudojamos technologijos;
 • kietojo kuro šilumos konversijos procesai (degimas, dujinimas);
 • kietojo biokuro džiovinimas;
 • kietojo biokuro dinamika ir šilumos konversija judančio ardyno ir verdančio sluoksnio įrenginiuose;
 • emisijų formavimosi procesai šiluminiuose įrenginiuose;
 • mažos galios katilų ir šildymo įrenginių, deginančių kietąjį kurą, efektyvumas.
  Šiluminė fizika, skysčių mechanika ir metrologija
 • srautų dinamika ribotų matmenų ir įvairios geometrijos kanaluose bei kamerose;
 • dujų mišinių pralaidumas pro membranas;
 • kietųjų dalelių emisijų mažinimas;
 • srautų dinamika elastinguose kanaluose;
 • ultragarso sklidimas srautuose;
 • šilumos ir masės pernaša molekulių lygmenyje;
 • penkių nacionalinių srauto ir slėgio standartų išlaikymas ir matavimų sieties užtikrinimas.

Mokslinių tyrimų ir plėtros įrankiai bei galimybės

Šiuolaikinių eksperimentinių įrenginių ir matavimo priemonių rinkinys šiems tyrimams:
 • kietuoju biokuru kūrenamų mažų (iki 500 kW) patalpų šildymo įrenginių efektyvumo vertinimas;
 • dujinių ir kietųjų dalelių emisijų sumažinimas, įdiegiant nusodinimo įrenginius;
 • biomasės ir įvairaus kietojo kuro sudėties bei fizikinių ir cheminių savybių nustatymas;
 • skysčių ir dujų srautų dinamikos tyrimai kanaluose ir kamerose, esant įvairioms įeities ir ribinėms sąlygoms, srautų tėkmės režimams ir jų nestabilumui, kintant fizikinėms savybėms;
 • atitrūkusiojo nuo sienelių srauto arba srauto mikrokanalų sienelių ertmėse vidinės struktūros tyrimai, naudojant lazerinius dalelių greičio matavimo metodus ir makro/mikro (PIV) sistemas dalelių judėjimui vizualizuoti;
 • membranų pralaidumo ir jų panaudojimo, siekiant atskirti nepalankius komponentus iš dujų mišinio, tyrimai.
  Skaitinis srautų dinamikos (CFD) modeliavimas:
 • srauto dinamikos analizė naudojant programinį paketą ANSYS® Fluent®;
 • degiųjų medžiagų rūšių ir deguonies maišymas, siekiant gerinti degimo procesus degimo kameroje;
 • daugiafizinis skaitinis tyrimas naudojant programinį paketą COMSOL Multiphysics®;
 • sujungto CFD-diskrečiojo elemento metodo skaitinis tyrimas naudojant pačių laboratorijoje sukurtą programinį paketą Bed_Motion, programinį paketą XDEM ir atvirojo kodo paketą OpenFOAM®;
 • molekulių dinamikos tyrimai naudojant programinį paketą LAMMPS®.

Mūsų patirtis įgyvendinant inovatyvius projektus ir teikiant paslaugas
 • skysčių, dujų ir šilumos tiekimo bei vartojimo matavimų sieties užtikrinimas nacionaliniu ir tarptautiniu lygmenimis;
 • matavimo prietaisų ir šilumos įrenginių atitikties įvertinimas prieš pateikiant į rinką, prieš pradedant eksploatuoti ar eksploatacijos metu;
 • skysčio dinamika veikiant srauto trikdžiams ir įvairiems srauto režimams;
 • skaitmeninė analizė ir skaitiniai metodai, taikomi multifizikiniuose uždaviniuose;
 • dalelių sistemos (granuliuotos medžiagos) dinamika;
 • molekulių dinamika šilumos ir masės pernašos uždaviniuose.

Akredituotos ir notifikuotos paslaugos

Paskirtasis institutas (DI) šių nacionalinių matavimo vienetų etalonų palaikymo srityje[1]:

◦ oro (dujų) greičio;
◦ oro (dujų) tūrio ir debito;
◦ vandens tūrio ir debito;
◦ skysčio (išskyrus vandenį) tūrio ir debito;
◦ slėgio.

Akredituota pagal standartą LST EN ISO/IEC 17025 atlikti[2]:

◦ dujų ir skysčių tūrio ir debito, slėgio, temperatūros ir oro drėgmės matavimo priemonių kalibravimą;
◦ vandens ir šilumos skaitiklių, šildymo prietaisų, kietojo biokuro ir atgautojo kuro bandymus.

Akredituota pagal standartą EN ISO/IEC 17020 atlikti[3]:

◦ dujų ir skysčių tūrio ir debito, slėgio, temperatūros ir oro drėgmės matavimo priemonių patikrą;
◦ kietojo ir dujinio kuro šildymo įrenginių ir katilų atitikties įvertinimą.

Notifikuota (Id. Nr. 1621) atitikties įvertinimui[4]:

◦ vandens ir šilumos skaitikliai (B, F ir D moduliai) ir skysčių (išskyrus vandenį) matavimo sistemos (F modulis), atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES;
◦ kietuoju kuru kūrenami patalpų šildymo prietaisai, atsižvelgiant į Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011.

[1] Pastaba. Matavimo diapazoną, kalibravimo ir matavimo galimybes galite rasti BIPM interneto svetainėje: http://www.bipm.org/kcdb
[2], [3] Pastaba. Akreditacijos apimtį galima rasti Lietuvos nacionalinio akreditacijos biuro (LA) interneto svetainėje: http://www.nab.lrv.lt
[4] Pastaba. Notifikacijos apimtį galima rasti NANDO interneto svetainėje: http://ec.europa.eu/growth/tools-databases/nando/  

 

Akreditacijos ir sertifikatai


Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorijai išduoti akreditavimo ir kiti pažymėjimai: Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti:
 • šildymo katilų, dujas deginančių prietaisų, kietojo biokuro ir kietojo atgautojo kuro, vandens ir šilumos energijos skaitiklių bandymus;
 • patalpų šildymo prietaisų, naudojančių kietąjį kurą, eksploatacinių savybių pastovumo vertinimo ir tikrinimo procedūras, pagal Europos Parlamento ir Tarybos reglamentą (ES) Nr. 305/2011.
Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.01.036
Priedas: Akreditavimo sritis (lanksti)
Priedas: Akreditavimo sritis (aktuali)
Priedas: Akreditavimo sritis notifikavimui


Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17025:2018 reikalavimus ir akredituota atlikti skysčių ir dujų srauto parametrų, šilumos energijos, slėgio, oro drėgnio ir temperatūros matuoklių, saikiklių bei dujų ir vandens srauto etaloninių įrenginių kalibravimą.
Akreditavimo pažymėjimas Nr. LA.02.004
Priedas: Akreditavimo sritis


Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija atitinka LST EN ISO/IEC 17020:2012 reikalavimus ir akredituota kaip A tipo kontrolės įstaiga:
 • tikrinti dujinius virimo prietaisus, dujų, skysčių ir šilumos energijos skaitiklius, dujų tūrio perskaičiavimo įtaisus, oro greičio, drėgmės, slėgio, temperatūros matavimo priemones;
 • atlikti vandens, šilumos skaitiklių ir matavimo sistemų skirtų skysčių, išskyrus vandenį, kiekiui matuoti atitikties įvertinimo procedūras pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą 2014/32/ES su pakeitimais, padarytais Komisijos deleguotąja direktyva 2015/13/ES, perimta LR ūkio ministro 2015-10-30 įsakymu Nr. 4-699 „Dėl matavimo priemonių techninio reglamento patvirtinimo“.

Dokumentus išdavusi institucija: Lietuvos nacionalinis akreditacijos biuras

Narystė tarptautinėse organizacijoseLaboratorijos partneriai ir užsakovai

Užsakovai – visi ūkio ir mokslo subjektai, kurių veikloje reikalingos akredituotos (ar papildomai notifikuotos) kalibravimo, bandymo ir atitikties teisės aktuose nustatytiems reikalavimams vertinimo paslaugos.
Partneriai – Mokslo įstaigos: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas; Kauno technologijos universitetas ; Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras; Mikalojaus Koperniko universitetas; Liuksemburgo universitetas; Tventės universitetas; Lenkijos mokslų akademijos Ševalskio skysčių srautų įrengimų institutas.

Partneriai – Įmonės:
partners and clients

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113