select language:  lietuvių  |    english
Naujienos
Apie LEI
Mokslo padaliniai
Šiluminių įrengimų tyrimo ir bandymų laboratorija (12)
Degimo procesų laboratorija (13)
Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)
Plazminių technologijų laboratorija (15)
Medžiagų tyrimų ir bandymų laboratorija (16)
Branduolinių įrenginių saugos laboratorija (17)
Vandenilio energetikos technologijų centras (18)
Išmaniųjų tinklų ir atsinaujinančios energetikos laboratorija (21)
Energetikos kompleksinių tyrimų laboratorija (31)
Hidrologijos laboratorija (33)
Informacija
   spausdinti

Mokslo padaliniai / Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)

Branduolinės inžinerijos problemų laboratorija (14)

Laboratorijos vadovas

Povilas Poškas, Prof. habil. dr.
(Technologijos mokslai)

Breslaujos g. 3, LT-44403 Kaunas

Tel.: 8-37-401891
Faks.: 8-37-351271
Povilas.PoskasNuclear Engineering Laboratory


PAGRINDINĖS LABORATORIJOS MOKSLINĖS VEIKLOS KRYPTYS:

 • panaudoto branduolinio kuro tvarkymo sauga;
 • radioaktyviųjų atliekų tvarkymo sauga;
 • branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo įvairių veiksnių vertinimas;
 • biokuro deginimo metu su dūmais išmetamos atliekinės šilumos atgavimas bei išeinančių emisijų mažinimas;
 • šilumos atidavimo ir hidrodinaminių procesų įvairiose sistemose ir jų komponentuose tyrimai;
 • gaisro saugos tyrimai.

Verslui siūlomos paslaugos:

 • Biokuro ir kituose šilumos generavimo įrenginiuose susidarančios atliekinės šilumos atgavimo šilumokaičiuose ir kondensaciniuose ekonomaizeriuose tyrimai bei galimybių tobulinti šiuos įrenginius vertinimas;
 • Biokuro deginimo metu su dūmais išeinančių emisijų tyrimai, naudojant elektrostatinius bei kitokius filtrus ir galimybių juos tobulinti vertinimas;
 • Kompleksiniai šilumos mainų ir srauto hidrodinamikos įvairiose technologinėse sistemose ir jų komponentuose tyrimai;
 • Sudėtingų daugiakomponenčių objektų aušimo/kaitimo modeliavimas, įvertinant laidumo, konvekcijos, spinduliavimo, saulės radiacijos ir kitų išorės veiksnių įtaką;
 • Patalpų, kuriose yra degių medžiagų, gaisro pavojaus ir konstrukcijų atsparumo gaisrui vertinimas;
 • Gaisro židinyje esančio/galinčio patekti sudėtingos konstrukcijos įrenginio detalus terminės būklės vertinimas;
 • Lokalizuoto perkaitimo identifikavimas, naudojant mikroskopo-termovizoriaus sistemą;
 • Radioaktyviųjų atliekų ir panaudoto branduolinio kuro charakteristikų, apdorojimo, saugojimo ir šalinimo į atliekynus saugos ir poveikio aplinkai vertinimas;
 • Pavojingų medžiagų ir dujų sklaidos geologinėse struktūrose (porėta, plyšiuota aplinka) modeliavimas;
 • Branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimo saugos, poveikio aplinkai bei kitų veiksnių vertinimas.

Plačiau apie vykdomą veiklą

Panaudoto branduolinio kuro tvarkymas

Panaudotas branduolinis kuras (PBK) – branduoliniame reaktoriuje susidaranti radioaktyvioji atlieka, kurios tvarkymo ir saugojimo klausimai sprendžiami pasauliniu mastu. Uždarius Ignalinos atominę elektrinę reikia pasirūpinti, kad jos reaktoriuose susidaręs PBK būtų sutvarkytas pagal visus saugos ir teisinius reikalavimus ir nekeltų pavojaus nei žmonių sveikatai, nei aplinkai. Laboratorijoje atliekamas kuro charakteristikų modeliavimas, dujų bei radionuklidų sklaidos, vertinant termo-hidro-mechaninius-cheminius procesus, modeliavimas geologinėse struktūrose, saugojimo ir šalinimo įrenginių saugos bei poveikio aplinkai tyrimai pagal naujausius norminės ir įstatyminės bazės reikalavimus. PBK tvarkymo ir saugojimo klausimai sprendžiami tarptautiniu mastu dalyvaujant IAEA iniciatyvose, taip pat semiantis gerosios patirties iš užsienio partnerių. Darbui naudojamos SCALE, MCNPX, MicroSkyshine, MicroShield, Visiplan, GOLDSIM, PETRASIM, AMBER, COMSOL kompiuterinės programos.

Modeliavimas Scale programa
Modeliavimas „Scale“ programa


Radioaktyviųjų atliekų tvarkymas

Ne mažesnis dėmesys skiriamas ir kitoms radioaktyviosioms atliekoms (RA), kurių didžioji dalis Lietuvoje susidarė taip pat Ignalinos atominėje elektrinėje, o nedidelis procentas susidaro ir mokslo, sveikatos priežiūros įstaigose ir pramonės įmonėse. RA gamintojas turi tvarkyti jas pagal LR Vyriausybės patvirtintus nutarimus ir taip, kad būtų užtikrinta darbuotojų, gyventojų ir aplinkos sauga. Laboratorijoje tam atliekami atliekų radionuklidų sklidimo iš atliekynų vertinimai, atliekų apdorojimo technologinės įrangos bei saugojimo ir šalinimo įrenginių saugos vertinimai, poveikio aplinkai tyrimai. Radionuklidų sklaida iš atliekynų ir kitos charakteristikos modeliuojamos naudojant GOLDSIM, PETRASIM, AMBER, GARDENIA, Visiplan, MicroSkyshine ir kitas kompiuterines programas.

Neutronų, fotonų ir elektronų (spinduliuotės) pernašos modeliavimas MCNP-MCNPX
Neutronų, fotonų ir elektronų (spinduliuotės) pernašos modeliavimas MCNP-MCNPX

Branduolinių objektų eksploatacijos nutraukimas

Branduolinio objekto eksploatacijos nutraukimas (kai numatytas eksploatavimo laikas eina į pabaigą, dėl saugumo rekomendacijų ir pan.) tai teisinių, organizacinių ir techninių priemonių įgyvendinimo procesas, kurio metu reikalingi atitinkami veiklos leidimai, licencijos, o svarbiausia – užtikrinama sauga. Šioje srityje laboratorijos mokslininkai planuoja atominių elektrinių eksploatacijos nutraukimą, išmontavimą bei išlaidas, taip pat analizuoja ir rengia teritorijos, statinių, sistemų ir įrangos radiologinius apibūdinimus bei atlieka atskirų objektų išmontavimo saugos bei poveikio aplinkai tyrimus. Darbui pasitelkiamos Visiplan, DECRAD, MicroSkyshine, MicroShield kompiuterines programos.

Apšvitos dozės modeliavimas MicroSkySchine ir MicroShield
Apšvitos dozės modeliavimas „MicroSkySchine“ ir „MicroShield“

Šiluminių procesų tyrimai

Šiluminių procesų tyrimai vykdomi įvairiuose branduolinės ir nebranduolinės energetikos įrenginių komponentuose. Laboratorijos mokslininkai vykdo eksperimentinius šilumos ir pernašos procesų tyrimus bei skaitinį modeliavimą su ANCYS CFD, Comsol kompiuterinėmis programomis įvairių tipų ir konstrukcijų kanaluose. Atliekant tokius tyrimus galima įvertinti įvairių energetinių sistemų ar šilumokaičių patikimumą. Tiriama priverstinė ir mišri konvekcija, turbulentinis ir pereinamasis tekėjimo režimai, vienfazis ir dvifazis srautai, kanalo geometrijos, kintamų fizikinių savybių, šiurkštumo, išcentrinių jėgų ir kt. faktorių įtaka.

Modeliavimas Ansys Fluent ir Ansys CFD programomis
Modeliavimas „Ansys Fluent“ ir „Ansys CFD“ programomis

Biokuro deginimas

Deginant biokurą, į aplinką pašalinama daug nepanaudotos šilumos bei su dūmais išnešama nemažai teršalų dėl techniškai pasenusios ar neefektyvios įrangos. Laboratorijoje atliekami moksliniai tyrimai, kuriais siekiama efektyvinti energijos generavimą biokuro katilinėse, optimizuojant dūmų išvalymo (naudojant elektrostatinius filtrus) ir šilumos iš jų atgavimo technologijas. Bendradarbiaujant su KTU ir tarptautiniais partneriais, vykdomi šilumos ir masės pernašos procesų tyrimai biokuru kūrenamų objektų įrenginiuose.

Eksperimentinis ruožas
Eksperimentinis ruožas

Gaisro saugos atominėse elektrinėse ir kituose svarbiuose objektuose įvertinimas

Gaisro analizė yra svarbi atliekant visos atominės elektrinės ar jos atskirų sistemų saugos vertinimą tiek eksploatavimo metu, tiek ir nutraukiant eksploataciją. Vertinamas patalpų, kuriose yra degių medžiagų, gaisro pavojus ir konstrukcijų atsparumas gaisrui. Taip pat gali būti atliekamas gaisro židinyje esančio/galinčio patekti sudėtingos konstrukcijos įrenginio detalus terminės būklės vertinimas gaisro metu ir jam pasibaigus.

Gaisro modeliavimas „PyroSim“ programa
Gaisro modeliavimas „PyroSim“ programa

Kas dirba mūsų laboratorijoje?

Laboratorijoje dirba KTU, VDU, VU, VGTU absolventai, studijavę įvairias specialybes: termoinžineriją, fiziką, taikomąją fiziką, pramonės šiluminę energetiką, biofiziką, informatiką, chemiją, matematiką, anglų kalbą ir technikos kalbos vertimą.

Visada ieškome gabių ir mokslą mylinčių naujų absolventų.


Užsakovai ir partneriai

Pagrindinis ir didžiausias Branduolinės inžinerijos problemų laboratorijos užsakovas – VĮ Ignalinos atominė elektrinė, taip pat sėkmingai teikiame paslaugas ir užsienio užsakovams, dirbame su užsienio šalių ir Lietuvos partneriais. Taip pat vykdome Lietuvos mokslo tarybos bei kitus konkursinius projektus.

logos of the Nuclear Engineering Laboratory partners

© Lietuvos energetikos institutas, 2005-2020. Visos teisės saugomos.
Valstybės biudžetinė įstaiga. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 111955219 | PVM kodas LT119552113